මිතුරු සුළඟ 2014

සුසුඳු වස්දඬු රාව මුසු කර,මියුරු සත්සර ප්‍රාණවත් කර,සවන්පත් රස ගගුලින් මුසපත් කරමින්, සැම සිත්සතන් පිනවාලමින්, ලබැඳියාවේ මිහිරෙන් මුසු වූ සෞන්දර්ය චාරිකාව “මිතුරු සුළඟ” ඇසළ මස 11වන කිවි දින,ගල් බන්ගලාවේ සුපුෂ්පිත රුක් ගොමු අතරින් හැමූ වගයි….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *