Naveen Hedalla Arachchi

Naveen Hedalla Arachchi

Rukshan Senanayake

Rukshan Senanayake

Bhanuka Uyanage

Bhanuka Uyanage

Pushpitha Geeganage

Pushpitha Geeganage

Avishka Perera

Avishka Perera

Tharusha Lekamge

Tharusha Lekamge

Ramith Hettiarachchi

Ramith Hettiarachchi

Senior IT Director
Nimna Perera

Nimna Perera

IT Director
Ranul Navojtih

Ranul Navojtih

Assistant IT Director
RotaractMora Cyber Space